Versie: april 2024

Inleiding

KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV, gevestigd aan de Tussen Meer 70,  is in januari 2010 geopend. Over het gehele pand worden dagelijks maximaal 77 kinderen opgevangen, in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. De kinderen kunnen maximaal 11 uur per dag opgevangen worden, tijdens de openingstijden van 7.30u tot 18.30u.

Onze kinderopvang 0 – 4 jaar heeft de volgende groepsindeling:

 • Babygroep de Zonnetjes: 0 tot 1,5 jaar
 • Voorschoolgroep de Bijtjes: 1,5 jaar tot 2,5 jaar
 • Voorschoolgroep de Vlindertjes: 2,5 tot 4 jaar
 • Voorschoolgroep de Lieveheersbeestjes: 2 tot 4 jaar

Dit pedagogisch beleidsplan beschrijft de visie en de specifieke werkwijze van de geboden kinderopvang voor kinderen van ongeveer 0 tot 4 jaar.

 

Pedagogische doelstelling

Door kinderen naar de kinderopvang te brengen kiezen de ouders[1] bewust voor opvang in een groep. Voor het kind betekent dit een andere omgeving met andere mogelijkheden dan in de thuissituatie. Voor kinderen is de kinderopvang een plaats om andere kinderen te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen, om van elkaar te leren en ervaringen op te doen die anders zijn dan in de thuissituatie.

De ruimtes in onze kinderopvang zijn speciaal voor kinderen ingericht en bieden vaak meer of andere mogelijkheden tot spelen dan de thuissituatie. In de kinderopvang wordt gericht aandacht besteedt aan de individuele ontwikkeling van ieder kind: taal, creatief spel, het oefenen van vaardigheden, zelfstandigheid, het tonen van respect voor elkaar, het ontdekken van de eigen mogelijkheden en het omgaan met regels en grenzen. Hierdoor biedt het aan ouders een verbreding van de opvoedingssituatie.

Door deze verbreding van de opvoedingssituatie krijgen meer mensen dan alleen de ouders  met het kind te maken. De ouders mogen daarom van de pedagogisch medewerkers een zekere ondersteuning bij de opvoeding verwachten. Ondersteuning in de zin van betrokkenheid bij het kind en indien ouders daaraan behoefte hebben, meedenken met de ouders inzake opvoedingsvragen. Dit meedenken krijgt gestalte in diverse overlegvormen  en is wederzijds; ook de pm’er[2] kan ondersteuning van de ouders nodig hebben. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen tijdens hun afwezigheid goed verzorgd en begeleid worden, en dat de ruimtes waarin de kinderen verblijven aantrekkelijk, veilig en schoon zijn. Tevens mogen zij verwachten dat er zorgvuldig met hun kinderen wordt omgegaan; dat zij met vragen, opmerkingen, wensen en klachten terecht kunnen en dat zij voldoende geïnformeerd worden.

 

De ontwikkeling van het kind van 0 t/m 4 jaar

Een pasgeboren baby is totaal afhankelijk van anderen, maar binnen vier jaar kan het kind zich zelfstandig voortbewegen, leert het begrippen en regels, leert het praten en samen met anderen spelen en zichzelf aan-en uitkleden. De algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Het kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Elk kind heeft zijn eigen capaciteiten, intelligentie en temperament. Daarnaast speelt de situatie waarin het kind opgroeit en de mensen waarmee het kind te maken krijgt een belangrijke rol in de manier waarop het kind zich ontwikkelt.

In de kinderopvang moet de pm’er voor een zodanige sfeer in de groep zorgen dat het kind zich op zijn gemak voelt en zo positief de ontwikkeling beïnvloed. Ieder kind heeft in een positieve sfeer de behoefte en nieuwsgierigheid om zijn eigen vermogens te gebruiken en te vergroten. Het kind wil zaken en situaties onderzoeken en zich zo ontwikkelen tot een zelfstandig persoon.

In eerste instantie kan een baby alleen maar liggen maar gaandeweg leert hij[3] zijn bewegingen steeds beter te beheersen, en zal zich uiteindelijk kunnen omdraaien, grijpen, zitten, zich optrekken, kruipen en lopen.

In eerste instantie zwaait hij wat ongericht om uiteindelijk doelbewust naar voorwerpen te grijpen. De zintuiglijke ontwikkeling is in volle gang. Geluiden, kleuren en vormen zijn prikkels die uitnodigen tot onderzoek. Baby’s zijn steeds bezig met het betasten en beproeven van voorwerpen, ze kijken en luisteren geboeid en reageren sterk op prikkels van buitenaf.

Naarmate de baby ouder wordt en kan kruipen gaat hij de omgeving nader onderzoeken. Het kind krijgt een beginnend besef van oorzaak en gevolg.

 

De taalontwikkeling is een heel belangrijk onderdeel van de totale ontwikkeling, dit is de belangrijkste communicatiemogelijkheid. Gevoelens, ervaringen, feiten en situaties benoemen en onder woorden brengen maakt begrijpen en herinneren mogelijk.

De leefwereld wordt daardoor geordend en veilig. De pm’ers zorgen voor variatie in prikkels en weten de hoeveelheid prikkels te doseren.
Het spelmateriaal en de inrichting is vooral gericht op zintuiglijk plezier. Materiaal om naar te kijken en te luisteren, in beweging te zetten, te betasten en te beproeven.

Baby’s worden regelmatig in de box of op een speelkleed gelegd, zowel op de buik als op de rug, om de spieren in de rug en nek te ontwikkelen en om veilig te kunnen rollen.

 

Het allermooiste speelgoed voor de baby is de mens. De stem, de ogen en het gezicht van de pm’ers spelen een belangrijke rol bij de taalverwerving. De pm’er zal tijdens de verzorgende werkzaamheden naar het kind kijken. Door te reageren op de baby en de baby op de pm’er te laten reageren wordt het kind gestimuleerd tot communicatie. Praten tegen het kind en benoemen wat hij ziet is bevorderend voor de taalontwikkeling.

 

Het gebruik van luide muziek zal voor de kleinste kinderen beperkt blijven omdat kleine kinderen nog geen geluiden kunnen selecteren. Muziek kan ook een storende factor zijn bij een gesprek tussen pm’er en kind.

Lichamelijk contact is spel voor de baby: knuffelen, aaien en wiegen is uitermate belangrijk voor zijn welzijn en ontwikkeling. De pm’er zal ingaan op uitingen en gevoelens zowel verbaal als non-verbaal, zodat de baby een gevoel van veiligheid en vertrouwen ontwikkelt.

Na verloop van tijd zal de baby onderscheid maken tussen bekenden en onbekenden en uiteindelijk een éénkennigheidfase ondergaan. Maar de interesse in de andere kinderen zal toenemen. De baby’s lachen en brabbelen naar elkaar. De pm’er zal dit contact stimuleren door baby’s in elkaars nabijheid te brengen, bijvoorbeeld in een wipstoeltje of op een speelkleed.

 

Als het kind kan lopen wordt de bereikbare omgeving van het kind groter en biedt het meer mogelijkheden. Ieder kind heeft grote behoefte aan beweging, en het ontwikkelt zich spelenderwijs steeds verder door het vastpakken van voorwerpen.

Het kind zal steeds gedetailleerder dingen zien, horen, proeven en voelen. Langzaamaan leert het kind kleuren, maten, vormen en begrippen.

Het kan zich een voorstelling maken van bepaalde zaken, maakt plannetjes en voert ze uit.

 

Vanaf het derde jaar wordt het hoe en waarom van de dingen belangrijk voor het kind. De fantasie ontwikkelt zich zo dat werkelijkheid en fantasie wel eens verward worden.

De dreumes begrijpt veel meer dan hij kan zeggen met woorden. Het zelfbewustzijn groeit en het “ik-besef” wordt ontwikkelt. Het kind kan ‘nee’ vaak moeilijk accepteren en het kind kan opstandig worden. Hij heeft deze fase nodig om zelfbesef en wilskracht te ontwikkelen en zijn grenzen te ervaren. Wanneer ook het “jij-besef” ontstaat leert het kind geleidelijk aan rekening te houden met anderen omdat hij zich gaat realiseren dat anderen ook behoeften hebben.

De meeste peuters kunnen vanaf drie jaar redelijk verwoorden wat zij willen en kunnen. Het contact met de groepsgenootjes groeit, de zelfstandigheid en de onafhankelijkheid worden groter.

 

De kinderen krijgen voldoende ruimte en gelegenheid om zowel binnen als buiten hun grove motoriek te ontwikkelen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de fijne motoriek door het aanbieden van specifiek speelmateriaal. Zo is het vasthouden van een potloodje of een kinderschaartje, het verven met de handen of een kwastje en het spelen met klei of zand bevorderlijk voor de fijne motoriek.

 

Het kind leert het verloop van de dag kennen door de vaste dagindeling en hij leert de regels te begrijpen. De pm’ers zullen de vragen van het kind naar het ‘hoe’ en ‘waarom’ zoveel mogelijk duidelijk beantwoorden. Daardoor leert het kind situaties en de wereld om zich heen kennen en begrijpen. Het houden van gesprekjes, vertellen, voorlezen, boekjes bekijken en liedjes zingen behoort tot de dagelijkse bezigheden van de pm’ers.
Omdat kinderen veel leren door imitatie wordt door de alle medewerkers in onze kinderopvang in de correcte Nederlandse taal gesproken. Verkeerd uitgesproken woorden door kinderen kunnen op een speelse manier worden verbeterd.

De dreumesen beleven veel plezier aan elkaars aanwezigheid maar spelen voornamelijk voor zichzelf. De pm’er stimuleert dit plezier in het samen zijn bijvoorbeeld door aan tafel samen liedjes te zingen voor het eten. Wanneer ook het ‘jij-besef’ ontstaat kan het spelen zich ontwikkelen van naast elkaar tot met elkaar.
De kinderen gaan meer met hun fantasie aan de gang. Hun spel wordt ingewikkelder en krijgt steeds meer een bedoeling. De behoefte aan de vertrouwde pm’er schuift steeds meer naar de achtergrond. De wetenschap dat zij aanwezig en beschikbaar zijn wanneer het nodig is, geeft het kind voldoende vertrouwen om zelfstandig te spelen en te ondernemen. Ze worden gerespecteerd en gestimuleerd in hun zelfstandigheid. Maar vergeten niet dat zij ook behoefte hebben aan een knuffel of aai over de bol.

 

Naast het vrije spel wat belangrijk is en waar dagelijks tijd en ruimte voor is, worden er in de groep gerichte activiteiten ondernomen. Vaak met een doel een ontwikkelingsvaardigheid te stimuleren, zoals kennismaken met bepaald materiaal of een samenwerking. De pm’ers weten welke activiteiten aansluiten bij het ontwikkelingsniveau, de interesse en mogelijkheden van het individuele kind en de groep.

 

Het kind is een individu en heeft behoefte aan de momenten van alleen zijn en momenten van samen zijn. Die gelegenheid krijgt het voldoende. Een kind wordt niet gedwongen om deel te nemen aan een bepaalde activiteit. De pm’er zal het kind wel aanmoedigen tot deelname aan het spel of de activiteit en het zo nodig daarbij ondersteunen. Zij zal het kind ondersteunen door het te helpen zelf te doen of het samen nog eens proberen.

 

De sociale competenties

Kinderopvang biedt een optimale gelegenheid voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Gedurende de hele dag doen zich situaties voor waarin kinderen samen spelen, samen delen en samen conflicten proberen op te lossen. De pm’ers zullen de kinderen hier zoveel mogelijk in begeleiden. Ze doen dit allereerst door zelf het goede voorbeeld te geven. Maar ook door het gedrag of het gevoel van de kinderen te benoemen, het invoelingsvermogen naar anderen te stimuleren en de kinderen waar nodig bij te sturen. Onder andere de volgende vaardigheden hebben onze aandacht:

 • Leren samen te spelen en te delen
 • Leren elkaar te helpen
 • Leren te luisteren naar elkaar
 • Leren op te ruimen en zuinig te zijn op eigen spullen en die van anderen
 • Als kinderen elkaar pijn doen of ruzie maken; het samen bespreken en het goed maken
 • Respect hebben voor elkaar maar ook voor jezelf durven opkomen
 • Bepaalde grenzen en sociale regels leren in verschillende situaties, ze accepteren en nakomen
 • Leren een band op te bouwen met kinderen en volwassenen

 

De persoonlijke competenties

De persoonlijke competenties hebben we opgedeeld in de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling.

 

Cognitieve ontwikkeling

Cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het denken, de waarneming en de fantasie, en ook begrippen als intelligentie en geheugen spelen hierin een rol.
Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, op zijn eigen manier en niveau. Uitgaande van de mogelijkheden van elk individueel kind worden spelmateriaal en activiteiten aangeboden die de brede cognitieve ontwikkeling stimuleren. Wij vinden het belangrijk de kinderen de mogelijkheid te bieden zelf hun omgeving te exploreren en de mogelijkheden van diverse materialen te ontdekken. In het uiteindelijke resultaat van de activiteiten zal de individuele creatieve inbreng van elk kind een grote rol spelen.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De sociaal-emotionele ontwikkeling wil zeggen dat het kind leert om gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en daarmee om te gaan.

Wij vinden het belangrijk dat het kind zijn emoties kan uiten. Daarom proberen we op de groep een sfeer te scheppen van veiligheid en geborgenheid en leren de kinderen respect te hebben voor elkaars gevoelens. Door gedrag of gevoelens te benoemen en er over te praten, help je het kind zichzelf en anderen beter te begrijpen.
De wat oudere kinderen stimuleren we hun emoties te verwoorden. We proberen er bijvoorbeeld achter te komen waarom een kind boos of verdrietig is en zoeken dan samen naar een oplossing. Soms zal het kind het willen uitpraten, een andere keer wil het gewoon zijn boosheid uiten, even alleen zijn, of juist persoonlijke aandacht. Ons uitgangspunt hierbij is dat we per moment en per kind bekijken hoe we op een goede wijze op de emoties van het kind kunnen reageren.

 

Motorische ontwikkeling

Motoriek is het vermogen om te bewegen.
Grove motoriek omvat grote bewegingen als lopen, rennen, springen.
Fijne motoriek omvat kleine bewegingen als tekenen, schrijven en knippen

Grove motoriek

Gedurende het eerste levensjaar ontwikkelt het kind zich zeer snel en is de motorische ontwikkeling van maand tot maand te volgen. Het kind beschikt nog vrijwel uitsluitend over een grove motoriek. Deze bestaat onder andere uit zwaaien, kruipen en gaan staan. De pm’ers stimuleren de motorische ontwikkeling met name door het aanbod van divers, op het kind afgestemd spelmateriaal.

Fijne motoriek

Vanaf ongeveer een jaar gaat de fijne motoriek zich verder ontwikkelen. Ze leren zelf hun bestek vast te houden en sokken aan te doen. Ook door o.a. knutselen, tekenen, puzzelen, bouwen met constructiematerialen wordt de fijne motoriek verder gestimuleerd.

 

Sensitieve responsiviteit

Sensitief en responsief reageren op kinderen is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van vooral de emotionele veiligheid van een kind, al vanaf de dag dat ze geboren worden. Als pm’er kunnen wij hier een grote bijdrage aan leveren door de signalen van de kinderen goed begrijpen (sensitief) en hier op een positieve manier op reageren (responsief). Door te laten blijken dat je de signalen van kinderen goed ‘verstaat’ voelt het kind zich gezien, gehoord en begrepen in zijn behoeftes. Zo wordt de basis van zelfvertrouwen gelegd.
Sensitief reageren op kinderen doen we door oogcontact te maken, vriendelijk en op kind hoogte met het kind te praten, benoemen en erkennen wat je ziet of hoort (“ik zie dat je heel boos bent en dat mag best!”), actief luisteren, lichamelijk contact maken (als het kind dit wilt) en letten op non-verbale communicatie van de kinderen.

 

Respect voor autonomie

Autonomie betekent: het recht om zelf te bepalen wat je doet. Als je respect hebt voor de autonomie van het kind, wil dat zeggen dat je respect hebt voor wie het kind is, voor de eigenheid van het kind en voor wat het kind wil. Het ene kind is wat drukker en onderzoekend, het andere kind is rustig en afwachtend. Het ene kind is sneller met lopen en het andere kind is sneller met praten. Door het kind het gevoel te geven dat het mag zijn wie hij is, ontwikkeld dit zijn zelfvertrouwen op een positieve manier.
Het is natuurlijk niet zo dat de kinderen de hele dag mogen doen wat ze willen. Door ze keuzemogelijkheden te geven (“wil je puzzelen of ga je liever kleuren?” of “Wil je zelf eten of zal ik je helpen?”) heb je respect voor hun autonomie, maar wel binnen de grenzen van het dagritme, thema etc.
Respect voor autonomie toon je ook door het aan te kondigen als je het kind op wilt pakken of het snotneusje wilt vegen, geduld te tonen ten opzichte van de ideeën en oplossingen van het kind, op vriendelijke en respectvolle manier hun medewerking vragen (“Ik zou graag zien dat jullie nu gaan opruimen”) en door de kinderen te laten meepraten en – beslissen (“Hebben jullie vandaag zin in appel en peer of in appel en mandarijn?”).

 

Overdracht van normen en waarden

Om de kinderen bepaalde normen en waarden mee te geven die in onze samenleving belangrijk worden gevonden, is het ten eerste belangrijk zelf als pm’er het goede voorbeeld te geven. Kinderen leren op jonge leeftijd vooral door het in zich opnemen van wat er in de wereld om hen heen gebeurt. Pm’ers zijn zich erg bewust van hun voorbeeldfunctie, en naast dat ze letten op hun tafelmanieren of omgangsvormen, staat voorop het kind en collega’s te behandelen zoals je zelf ook het liefst behandeld zou willen worden. Normen en waarden die wij belangrijk vinden zijn onder andere: niet vloeken, het vragen als je iets wilt hebben, opruimen na het spelen, tafelmanieren (eerst de korstjes opeten, aan tafel blijven zitten en met de mond dicht eten), niet slaan of schoppen en je excuses aanbieden of een kusje/handje geven om het weer goed te maken als er iets vervelends gebeurd.

 

Signaleren van opvallend gedrag

 

Doordat de pm’ers hele dagen doorbrengen met de kinderen, door hen op regelmatige basis te observeren en door informatie te krijgen van de ouders/verzorgers over het gedrag van het kind thuis, wordt zorgelijk opvallend gedrag vaak vroegtijdig gesignaleerd. Hoe eerder dit wordt gesignaleerd, hoe sneller er gehandeld kan worden en wellicht voorkomen dat het gedrag erger wordt. Als wij signalen van opvallend gedrag zien bij een kind, dan handelen wij volgens het protocol ‘Signaleren opvallend gedrag’. Naar aanleiding van observaties en intern overleg bespreken wij onze zorgen met de ouder(s) en maken wij een plan van aanpak.

 

Zorgen omtrent de ontwikkeling

Alle kinderen zijn uniek en ontwikkelen zich op hun eigen manier, in hun eigen tempo. Maar als een kind zich zodanig anders, langzamer of sneller ontwikkeld dan zijn leeftijdsgenootjes, kan het zijn dat er hulp van buiten af nodig is. Het kindje zal misschien net wat meer, extra of speciale aandacht nodig hebben, die wij als kinderopvang niet altijd kunnen bieden. Dit zien wij niet als een probleem, maar juist een manier om het kind te helpen, en zo communiceren wij het ook te alle tijden naar de ouders.
Binnen onze kinderopvang hebben wij een zorgcoördinator aangesteld. Zij is een ervaren pm’er gespecialiseerd in zorgen omtrent de ontwikkeling.
De ouders kunnen doorverwezen worden naar het Ouder- en Kind Team (OKT)  Osdorp, of onze Ouder- en Kindadviseur (OKA) (contactgegevens zijn opgenomen in de sociale kaart van de Meldcode[4]).

Ook kan het zijn dat de pm’ers zorgelijk opvallen gedrag zien bij een kind, er zal dan gehandeld worden volgens het protocol ‘Signaleren opvallend gedrag’. De zorgcoördinator biedt de ondersteuning aan de pm’ers en/of begeleidt het proces.
Als hulp van buiten af wenselijk is, schakelt de zorgcoördinator de ouders in en plant een gesprek, samen met de mentor van het kind. In dit gesprek wordt besproken wat de pm’ers en de zorgcoördinator geconstateerd hebben, hoe de ouders erin staan en het advies van het inschakelen van hulp van buitenaf wordt neergelegd.
Hulp van buitenaf kan enkel en alleen maar met toestemming van de ouder(s).
Externe hulp kan zijn: advies inwinnen bij het OKT of de OKA, logopediste of okido.
De externe partij komt het kindje observeren en vanuit hun standpunt een eventueel verder advies uit te brengen. Dit kan zijn extra individuele aandacht d.m.v. een extra pm’er op de groep, thuis extra ondersteuning of een doorverwijzing voor logopedie.

Problemen in de thuissituatie

Het kan voorkomen dat een kind opeens afwijkend gedrag vertoond, bijvoorbeeld door gebeurtenissen of situaties in de privésfeer. Door dit bespreekbaar te maken met ouders kom je er wellicht achter hoe het komt.
Wanneer er intern is besloten dat er sterke vermoedens zijn van lichamelijke- en of psychische verwaarlozing/mishandeling of van seksueel misbruik bij een kind, dan treedt onmiddellijk het protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ in werking.

 

Corrigeren en belonen

Elk kind ontdekt de wereld op zijn of haar eigen manier, en daar hoort ontdekken en uitdagen bij. Bij het vragen van negatieve aandacht is het positief en liefdevol benaderen van het kind, en het prijzen van gewenst gedrag, heel erg belangrijk. Maar ook het respect voor je eigen grenzen en die van een ander hoort daarbij. Ongewenst gedrag als slaan of schoppen wordt door de pm’ers van de groep consequent aangepakt. Dat wil zeggen dat er onderling wordt afgesproken hoe om te gaan met bepaald gedrag, om ervoor te zorgen dat dit duidelijk en voorspelbaar is voor de kinderen. Hierbij wordt niet meer en niet minder verwacht dan het kind qua ontwikkelingsniveau aankan.

 

 

 

Personeel

Al onze pedagogische beroepskrachten beschikken over een relevante pedagogische mbo of hbo kwalificatie conform de CAO Kinderopvang. Tevens staat iedereen die werkzaam is, of regelmatig aanwezig is op onze kinderopvang, ingeschreven in het Landelijk Personenregister Kinderopvang. Inschrijven in het personenregister kan alleen met een geldige VOG[5]. De Justitiële Informatiedienst voert een continue screening uit en als blijkt dat iemand binnen onze kinderopvang een strafbaar feit heeft gepleegd welke een bedreiging vormt voor de kinderen, dan krijgen wij daar een signaal van via de GGD en de gemeente.

Het is mogelijk beroepskrachten in opleiding in te zetten. Dit gebeurt incidenteel (bijvoorbeeld in geval van ziekte) of op basis van formatieve inzetbaar, beide conform de CAO Kinderopvang.
Daarnaast is er altijd minimaal één volwassene in het pand aanwezig die in het bezit is van een geldig kinder-EHBO diploma.

 

Pedagogisch coach IKK en VE

Elke kinderopvang heeft een (interne of externe) pedagogisch coach IKK, en elke voorschool heeft een pedagogisch coach VE. Deze coaches spelen een actieve rol in de ontwikkeling van de pm’ers en het verbeteren van de algehele kwaliteit.
De berekening en verdeling van het totaal aantal uren en de invulling ervan is maatwerk en opgenomen in het jaarlijkse coachingsplan.

 

Pedagogisch beleidsmedewerker IKK en VE

De pedagogisch beleidsmedewerkers IKK en VE houden zich bezig met de ontwikkeling, het wijzigen en implementatie van het pedagogisch/VE beleid.

De invulling van deze functies en de verdeling van het totaal aantal uren is maatwerk en opgenomen in het jaarlijkse coachingsplan.

 

Stagiaires

Om aankomende beroepskrachten de kans te geven ervaring op te doen binnen de kinderopvang, bieden wij deze studenten een leerwerkplek. Er zijn twee verschillende leerroutes voor aankomende beroepskrachten: BOL en BBL.
BOL staat voor beroeps opleidende leerweg. De student brengt het grootste gedeelte van de opleiding op school door en loopt stage voor een bepaalde periode in de opleiding.
BBL staat voor beroeps begeleidende leerweg. De student combineert werken met leren. De student kan gaandeweg de opleiding steeds meer volledig ingezet worden.

De eerste paar weken van een nieuwe stagiaire worden gebruikt om alles en iedereen te leren kennen: de collega’s, de kinderen, de ouders en het dagritme. Wij verwachten enkel enthousiasme, vriendelijkheid en een liefdevol overkomen. Nadat de stagiaire is gewend worden er taken gegeven. Welke taken is erg afhankelijk van het niveau van de stagiaire, maar ook het leerjaar en de eisen vanuit school spelen hierin een rol:

Niveau 1 en 2 is er vooral om de pm’ers te ondersteunen in de huishoudelijke en verzorgende taken.
Voorbeeld taken van een stagiaire niveau 1 of 2:
– Schoonmaken
– De was
– Fruithapjes klaarmaken
– Bedden verschonen
– Kleine activiteiten als een boekje voorlezen of liedjes zingen

Niveau 3 en 4 worden echt klaar gestoomd voor het beroep van pm’er. Ze worden zo veel als mogelijk meegenomen in de dagelijkse gang van zaken en doen aan het eind van hun stageperiode bijna hetzelfde als de pm’ers.
Voorbeeld taken van een stagiaire niveau 3 of 4:
– Tonen van eigen initiatief m.b.t. de dagelijkse routine
– Activiteiten plannen en uitvoeren
– Overdracht naar ouders (onder begeleiding van een pedagogisch medewerker)

 

Wij hebben ook te maken met HBO- studentes die stage lopen bij ons. Deze zijn vaak beginnende studentes en soms zijn ze zelfs al werkzaam bij ons.
Voorbeeld taken van een HBO-stagiaire zijn:

– Organiseren van ouderavonden

– Meewerken aan het opstellen of het wijzigen van beleidstukken.

– Maken van planningen voor bijvoorbeeld de voorschoolgroepen

– Bijwonen van oudergesprekken, gesprekken met de zorgcoördinator (uiteraard in overleg met ouders)

 

Stagiaires worden begeleidt door een vaste pm’er welke zij het vaakst ziet. Deze pm’er heeft idealiter minimaal het niveau van de stagiaire. Eens per 2 à 3 weken zitten ze samen om de voortgang te bespreken.
Zie voor specificaties rondom stagiaires ons Beroepspraktijkvormingsplan (BPV-plan).

 

Groepsvorming

De keuze voor kinderopvang is een keuze voor opvang van het kind in groepsverband. Kinderen leren hierdoor al vroeg en in zekere mate rekening met elkaar te houden. Om zich te kunnen ontwikkelen is het een voorwaarde dat de kinderen zich in de groep veilig en vertrouwd voelen. Het kind moet de kans krijgen om een band op te bouwen met de pm’ers en de groepsgenootjes. Die gelegenheid scheppen wij door zorg te dragen voor stabiliteit en continuïteit in de groep.

Dit wordt bevorderd door:

 • vaste gezichten;
 • vast dagritme;
 • minimale plaatsing van 2 dagen.

 

Beroepskracht kind ratio; het BKR

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de stamgroep bedraagt ten minste:

1 beroepskracht per 3 aanwezige kinderen tot 1 jaar;

1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;

1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;

1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.

 

 

Groepsgrootte

Het aantal kinderen in een groep is afhankelijk van de volgende factoren:

 • de leeftijd van de kinderen
 • de beschikbare ruimte in het kinderdagverblijf

 

Door de Wet Kinderopvang is vastgesteld hoeveel kinderen in een groep geplaatst kunnen worden en hoeveel vierkante meters vloeroppervlakte per kind beschikbaar moet zijn.

Binnen onze kinderopvang van 0 tot 4 jaar is onze reguliere groepsgrootte en personeelsinzet:

 

 • De Zonnetjes: max. 9 kinderen op 3 pm’ers
 • De Bijtjes: max. 11 kinderen op 2 pm’ers
 • De Vlindertjes: max. 14 kinderen op 2 pm’ers
 • De Lieveheersbeestjes: max. 16 kinderen op 2 pm’ers

 

Als wij uitgaan van het reguliere dagelijkse BKR van onze groepen, dan staan er dagelijks op elke groep minimaal twee pm’ers ingeroosterd, waarbij de ene pm’er een zogenaamde vroege dienst draait en de andere een late.

Vroeg:                                                 Laat:
7.30u tot 17.00u                                   8.30u tot 17.30u/18.00u
8.00u tot 17.00u/17.30u                        9.00u tot 18.00u/18.30u

 

Pauzes worden op elke groep gehouden tussen 12.30u en 14.30u. De pm’ers van de groep gaan om de beurt met pauze.

 

3-uurs regeling

Voor een kinderopvang die minimaal tien uur aaneengesloten geopend is, is het toegestaan per dag maximaal drie uur af te wijken van de beroepskracht kind ratio (het bkr). Dat betekend dat het in totaal
max. 3 uur per dag is toegestaan dat de helft van het aantal vereiste pm’ers afwezig is (door verschillende werktijden en het houden van pauzes).

 

Tijdens reguliere dagen staan er op elke groep minimaal twee pedagogisch medewerkers. De werktijden van de pm’ers zijn dan als volgt:

Zonnetjes >7.30u – 17.00u en 9.00u – 18.30u

Bijtjes > 8.00u – 17.30u en 8.30u – 18.00u

Vlindertjes > 8.00u – 17.30u en 8.30u – 18.00u

 

Deze werktijden van de pm’ers is bepaald naar aanleiding van de aankomst- en vertrektijden van de kinderen. Door de tijdstippen van het halen en brengen consequent te noteren op de bezettingslijst, kan er een goede inschatting gemaakt worden van hoeveel kinderen/waar/hoe laat. Zo mogelijk wordt hier het personeelsrooster op aangepast, met als doel dat elke groep niet, óf zo kort mogelijk, het bkr overschrijdt.
Als het bkr wordt overschreden, gebeurt dat op de Zonnetjes tussen 7.30u en 9.00u en tussen 17.00u en 18.30u. Op de Bijtjes en de Vlindertjes gebeurt dat tussen 7.30u en 8.30u en tussen 17.30u en 18.30u.

Op de Lieveheersbeestjes wordt het bkr niet overschreden. Vanwege de halve dagen zijn er gedurende het gehele dagdeel voldoende pm’ers aanwezig, en de pauzes worden pas gehouden na 13.00u.

 

Tussen 12.30u en 14.30u hebben alle pm’ers een half uur pauze en wijkt elke groep maximaal 1u aaneengesloten af van het bkr.

Op reguliere dagen zijn er minstens zes pm’ers aanwezig op het KDV en tijdens de pauzetijden zijn er steeds max. 2 pm’ers tegelijk weg (max. 1 pm’er per groep):
Twee pm’ers pauze van 12.30u tot 13.00u

Twee pm’ers pauze van 13.00u tot 13.30u

Twee pm’ers pauze van 13.30u tot 14.00u

 

De meeste kinderen slapen tussen 12.30u en 14.30u, dus is dat het meest geschikte moment om de pauzes te houden. Er wordt dagelijks een pauzerooster gemaakt. Hierop staat wie er wanneer met pauze gaat en wie welke verantwoordelijkheid draagt, bijvoorbeeld omdat je je collega overneemt van een andere groep, of dat je de wakkere peuters opvangt in de gang.

Het is belangrijk dat er voldoende aandacht kan worden besteed aan de behoefte van de kinderen tijdens de momenten waarop er minder pm’ers zijn en dus het bkr wordt overschreden. Dit doen wij door ervoor te zorgen dat er altijd bekende gezichten aanwezig zijn voor de aanwezige kinderen. Er wordt goede overdracht gegeven door de pm’ers die met pauze gaan (bijv. ‘Zij voelt zich vandaag niet zo lekker en heeft veel behoefte aan knuffelen’), zodat de aanwezige pm’ers daar goed op in kunnen spelen. Er worden rustige activiteiten gedaan in één ruimte om ervoor te zorgen dat het overzicht behouden wordt. De aanwezige pm’ers zorgen dat zij geen enkele andere bezigheid hebben tijdens deze momenten, om op die manier hun volledige aandacht enkel en alleen maar op de kinderen te kunnen vestigen.
Stagiaires houden hun pauze pas nadat alle pm’ers weer terug op de groep zijn. Dat zorgt ervoor dat de stagiaires aanwezig zijn tijdens de momenten dat we het bkr overschrijden, en staan zij de pm’ers bij. De stagiaire zorgen voor het extra handje bij een activiteit of de extra paar armen om een kindje te kunnen troosten als zij het moeilijk heeft.

Door middel van bovenstaande aanpak op de momenten tijdens de 3uurs-regeling, zorgen wij ervoor dat wij de fysieke en de emotionele veiligheid kunnen borgen.

 

 

Vaste gezichten op de groep

Op elke groep staan dagelijks (één van de) vaste gezichten als pm’er, naast andere vertrouwde pm’ers en stagiaires, en zij werken zoveel als mogelijk op vaste dagen en – tijdstippen.

 

Het vaste gezichtencriterium is een onderdeel van de Wet Kinderopvang en zorgt ervoor dat er dagelijks minimaal één vast gezicht op de groep staat die de kinderen goed kent, waardoor zij goed in staat is de behoeften van een kind te herkennen en hiernaar te handelen. Dit zorgt voor de noodzakelijke emotionele veiligheid. Voor baby’s onder de één jaar mogen dit maximaal twee vaste gezichten zijn. Dit betekend dat alle kinderen van onder de één jaar elke dag één van deze twee pm’ers ziet. Voor een kind van boven de één jaar zijn maximaal drie vaste gezichten toegestaan. Op deze groepen zien de kinderen dagelijks minimaal één van deze drie pm’ers.

Onder bepaalde voorwaarden mag er van het vaste gezichtencriterium worden afgeweken, bijvoorbeeld in situaties van afwezigheid door ziekte, verlof of vakantie van één van de vaste gezichten van de groep. Als wij inval zoeken dan zullen wij altijd eerst de andere vaste en vertrouwde pm’ers van de betreffende groep vragen om extra te kunnen werken. Omdat zij de groep en de kinderen goed kennen zullen zowel de kinderen als de ouders weinig tot niets merken van de afwezigheid, omdat het wordt ingevuld door iemand van de groep zelf.

Als niemand van de eigen groep kan invallen, dan zullen wij de pm’ers van andere groepen vragen extra te kunnen werken. Mocht deze medewerker nog niet bekend zijn met de betreffende groep en de kinderen, dan is het belangrijk dat ouders en kinderen daar waar mogelijk vooraf over geïnformeerd worden. Zij zich waar mogelijk inlezen over de kinderen, en staat zij waar mogelijk samen met een ander vertrouwde pm’er op de groep. Waar we idealiter voor kiezen is om de inval een late dienst op die groep te laten draaien. Op die manier is de vertrouwde pm’er er in de ochtend tijdens de binnenkomst van de kinderen (en dus afscheid van ouder), dit om de emotionele veiligheid en de stabiliteit te borgen op zulke momenten.

 

Zodra verwacht wordt dat een vast gezicht van de groep vier weken of langer afwezig zal zijn, zal er een andere vast gezicht worden toegewezen aan de kinderen op die groep.

 

Mentor

Ieder kind heeft een mentor toegewezen gekregen. De mentor is een vaste pm’er die werkt op de groep van het kind. Zij is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken.

Om de ontwikkeling van het kind te kunnen volgen, moet de mentor het kind echt kennen. Daarom is zij direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van het kind. De ouders worden tijdens het intakegesprek en/of overgangsgesprek op de hoogte gebracht wie de mentor van hun kind zal zijn. Eventueel vervult de mentor ook een rol in het contact met andere professionals (met toestemming van de ouders).
Kinderen tot 2 jaar worden elk kwartaal geobserveerd door middel van onze observatieformulieren. Deze worden meegenomen en besproken tijdens de oudergesprekken.
Vanaf 2 jaar wordt de ontwikkeling van het kind bijgehouden middels de KIJK-registratie.

 

Ruilen/extra opvangdagen

Als de ouders één of meerdere dagen extra opvang wensen, of willen ruilen, dient dit minimaal twee weken van tevoren schriftelijk aan te worden gegeven, door middel van een ‘aanvraagformulieren extra dag en/of ruildag’. Afhankelijk van de bezetting en het aantal pm´ers op die dag zullen wij dan kijken of dit mogelijk is, en dan ontvangen de ouders het aanvraagformulier ingevuld terug.
Mocht er dringend een extra-/ruildag nodig zijn dan kan er altijd telefonisch contact opgenomen worden met een leidinggevende. Ruilen of extra dagen is uiteraard alleen mogelijk als de bezettingsgraad het toelaat.
Voor de extra dagen ontvangt u naderhand een aparte factuur.

Er mag niet geruild worden met nationale feestdagen of dagen waarop onze kinderopvang is gesloten. Deze sluitingsdagen worden per jaar, vooraf, al afgetrokken van het totaal aantal dagen per jaar. Er wordt dus voor deze dagen niet betaald.

 

Doorstromen naar een andere groep

De overgang naar een andere groep kan voor het kind een ingrijpende gebeurtenis zijn. De overgang wordt daarom met zorg gepland en het kind zorgvuldig begeleidt.

De leiding neemt de beslissing in overleg met de ouders om een kind naar de andere groep te laten overgaan. Zij nemen daarbij de volgende punten in overweging:

 

 • Is het kind qua ontwikkelingsniveau toe om door te gaan naar de andere groep, heeft het behoefte aan een nieuwe uitdaging en zou het zich goed staande kunnen houden tussen de wat oudere kinderen?
 • Is er plaats in de volgende groep?
 • Kunnen er eventueel andere kinderen mee overgaan, zodat het gewenningsproces vergemakkelijkt wordt?

 

Voor de doorstroming wordt er enkele malen proefgedraaid zodat het kind langzaamaan kan wennen aan de andere groep. Voordat een kind naar de andere groep overgaat vindt er een overgangsgesprekje plaats. Dit gesprekje is tussen de mentor van het kindje van de nieuwe groep en de ouder(s). Hierin wordt het volgende besproken:

– Wie zijn de vaste pm’ers van de groep, de eventuele stagiaires, en welke dagen werken ze?

– De dagelijkse routine van de groep; zijn er verschillen met de vorige groep?

– Het zindelijk zijn/worden wordt besproken.

– De kennismakingspapieren (die ingevuld zijn op de allereerste dag op de kinderopvang) worden erbij gepakt en door genomen door de ouder:
Klopt alle informatie nog? Kloppen alle telefoonnummers nog? Is de informatie betreft het kind nog van belang? Ook als de ouder geen overgangs-gesprekje wenst, is dit belangrijk.

– De eerste echte dag op de ‘nieuwe’ groep wordt door gegeven aan de ouders, zodat zij weten dat het kindje vanaf die datum op de ‘nieuwe’ groep gebracht moet worden.

 

Bij het overgaan van de Zonnetjes naar de Bijtjes is een overgangs-gesprekje een must, en worden óók de volgende punten besproken:

 

– De inloop in de ochtend: alle kindjes moeten om 9.00u binnen zijn! Aan de ouders wordt geadviseerd uiterlijk 8.55u aanwezig te zijn op de groep, zodat de gehele groep exact om 9.00u kan starten met het dagprogramma.

 

Tv-kijken

Op alle voorschoolgroepen is een televisie aanwezig. Deze wordt gebruikt in samenhang met een thema. De kinderen worden bij elkaar in een kring of op de banken gezet zodat de activiteit sociaal blijft.

Op de groep wordt maximaal 10 minuten per dag televisie gekeken.

is een

Dagritme baby´s

Bij de Zonnetjes wordt zoveel mogelijk het eigen ritme van de baby aangehouden wat betreft de voeding, het slapen en het verschonen. Uiteraard moeten wij ook rekening houden met de schema´s van de andere baby´s. Voor de continuïteit is het belangrijk dat het ritme van thuis niet teveel afwijkt van het ritme van de kinderopvang.

Het verzorgen van de baby´s neemt een groot deel van de dag in beslag. Zo gaat het bij het voeden om meer dan alleen het toedienen van voedsel en bij het verschonen om meer dan een schone luier. Het spel met de handjes, voetjes en het gezicht biedt de baby veiligheid en vertrouwen.

Gaan baby´s over naar vaster voedsel (dit gebeurt pas na toezegging van ouders) dan eten zij rond 9.30 uur gezamenlijk een fruithap en tussen 11.00u en 12.00u een boterham of een warme hap. Zo wordt er langzaam naar het vaste dagritme van de voorschool toe gewerkt.

Het dagritme voor de Zonnetjes dat dient als leidraad, ziet er als volgt uit:

07.30 uur – 09.30 uur                De kinderen worden verwacht. Voor de ouders is er gelegenheid een praatje te maken. Vrij spel of een activiteit aan tafel voor de kinderen.

09.30 uur – 10.00 uur                Samen aan tafel om fruit te eten en wat te drinken. Er is gelegenheid voor een verhaaltje of een liedje.

10.00 uur – 10.15 uur                 Verschonen en handen wassen
De kleinere kindjes kunnen gaan slapen.

10.15 uur – 10.45 uur                De kinderen gaan een gerichte activiteit doen (maximaal ½ uur aaneengesloten), naar buiten of vrij spelen

10.45 uur – 11.00 uur                Samen opruimen, verschonen en uitkleden,

handen schoonmaken

11.00 uur – 12.00 uur                 Samen aan tafel voor de broodmaaltijd/warme maaltijd

12.00 uur – 14.30 uur                Slaapuurtje voor de grotere kindjes. De pm’er  treft voorbereiding voor de middag en de volgende ochtend.

14.30 uur – 15.00 uur                De kinderen worden wakker. Verschonen

15.00 uur – 15.30 uur                De kinderen krijgen drinken en een hapje (yoghurt, biscuittje, rijstwafel, soepstengel)
De kleinere kindjes kunnen gaan slapen.

15.30 uur – 16.00 uur                 De kinderen gaan een gerichte activiteit doen (maximaal

½ uur aaneengesloten), naar buiten of vrij spelen

16.00 uur – 16.30 uur                 Samen aan tafel voor een cracker of ontbijtkoekje en iets te

drinken

16.30 uur – 16.45 uur                 Verschonen

16.30 uur – 18.30 uur                De kinderen worden opgehaald. Voor ouders is er tijd en gelegenheid voor een praatje.

 

Verlaten Stamgroep

De kinderen verlaten regelmatig de stamgroep om te spelen op de speelgang, de vrije BSO-ruimte, om buiten te spelen op de binnenspeelplaats of om te wandelen.
De Bijtjes worden tijdens het kringmoment opgesplitst, tenzij dit niet mogelijk is omdat het kind-ratio het toelaat dat er maar één pm’er op de groep staat. De kinderen onder de twee jaar zitten aan tafel met een activiteit en de kinderen boven de twee jaar doen het kringmoment.
Verder wordt er jaarlijks een activiteitenplanning gemaakt voor een aantal buitenactiviteiten. In deze planning staat wie er meegaan (welke leeftijdscategorie) en wanneer ze wat gaan doen. Voor deze activiteiten worden er vaak ouders meegevraagd.

Deze geplande activiteiten kunnen zijn:

–  kinderboerderij

–  voorleesochtenden in de bibliotheek te Osdorpplein –  spelen in de speeltuin Sloten

–  theatervoorstellingen in de Meervaart

–  geitenboerderij

–  Ballorig

–  Artis

 

Bij de buiten activiteiten wordt vooraf toestemming aan de ouders gevraagd. Door middel van de overeenkomst ‘Uitstapjes kinderen’ kunnen ouders hun toestemming verlenen. Dit kan zijn wandelend, met een busje of met het openbaar vervoer. Reizen met het openbaar vervoer zal echter nauwelijks gebeuren aangezien de voorkeur wordt geven aan de auto/busjes.

Wat mogen ouders verwachten van KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer tijdens:

 • Een wandelende activiteit
 • Dreumesen tot 2 jaar zitten altijd in de bolderkar
 • Dreumesen vanaf 2 jaar lopen aan de hand van een medewerker (dus max. twee kinderen per medewerker)
 • De peuters lopen buiten aan een evacuatiekoord
 • Alle medewerkers en alle kinderen dragen een fel gekleurd hesje
 • Het wandelen gebeurt in een veilige omgeving
 • Er gaat voldoende begeleiding mee
 • Een activiteit met een auto/busje
 • De auto en/of busjes zijn voorzien van (inzittenden-)verzekering
 • Alle kinderen zitten op een verhoging (zitje), in de veiligheidsriemen. Voor kinderen tussen 2 en 3 jaar zullen wij de ouder(s) vragen om een autostoel.
 • Alle deuren zijn voorzien van kinderslot
 • Achter het stuur zit een pedagogisch medewerker met een rijbewijs en genoeg ervaring
 • Er gaat voldoende begeleiding mee
 • Een activiteit met het openbaar vervoer
 • Alleen kinderen van 2,5 jaar en ouder.
 • Begeleiding: 1 op 2 kinderen.

 

(Zie ook: Protocol veilig vervoer en het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid)

 

Er zijn een aantal andere momenten waarop de kinderen niet op hun eigen stamgroep opgevangen worden. Dit geldt enkel voor de groepen op de begane grond.
Bijvoorbeeld als een dreumes gebracht wordt om 7.30u maar de eerste pm’er van zijn groep komt pas om 8.00u. Ook aan het eind van de dag kan dit het geval zijn. Hieronder wordt dit duidelijk gespecificeerd:
Tussen 7.30u en 7.45u: Alle kinderen worden opgevangen op de gang, door de pm’ers die de dag starten.
Tussen 7.45u en 8.00u: De baby’s gaan naar de eigen groep.
Om 8.00u: De volgende pm’er is aanwezig en de dreumesen gaan naar hun eigen groep.
Om 8.30u: De peuters gaan ook naar hun eigen groep.

Tussen 12.30u en 14.30u: De peuters die niet meer slapen spelen op de gang, de dreumesruimte, gaan naar buiten of gaan spelen in de vrije BSO ruimte.
Van 18.00u tot 18.30u: De dreumesen en de peuters worden gezamenlijk opgevangen op de speelgang. Vanuit daar worden zij opgehaald.

Tijdens vakantieperiodes met dagelijks minder personeel of ziekte van medewerkers is het incidenteel mogelijk dat hiervan afgeweken wordt. Wij zullen altijd ons uiterste best doen om afwijkingen zo veel als mogelijk te beperken.

Maaltijden

Het gebruik van de maaltijden en tussendoortjes is een gezamenlijke activiteit. Het gaat niet alleen om het eten en drinken, maar om het contact met elkaar. De sfeer van het gezellig samen zijn en een rustmoment op de dag.

Het eten en drinken dient niet aan de kinderen opgedrongen te worden; eten moet iets leuks blijven en de kinderen worden positief benaderd.

Wanneer er kinderen andere voeding gebruiken (bijvoorbeeld dieetvoeding), dan wordt dit van te voren overlegd of de voeding door ons wordt aangeschaft of dat de ouder het zelf moet meenemen.

Op alle groepen wordt er op dinsdag t/m donderdag voor alle kinderen een warme maaltijd verzorgd. Op de maandag en vrijdag wordt er geluncht met volkorenbrood.

De maaltijden worden bereid en verzorgd volgens onze ‘Hygiënecode’. Deze hangt ter inzage in de keukens, en de pm’ers dienen deze te kennen.

De warme maaltijden worden altijd op een bord met bestek gegeven. De kinderen eten niet met de hand. Ook al is het kind dit thuis gewend, zullen wij het kind stimuleren om met bestek (lepel of vork) te eten. De broodmaaltijden worden ook op een bord gegeven.
Als een pm’er het idee heeft dat een kindje tussendoor behoefte heeft aan drinken of eten, om welke reden dan ook, kan er uiteraard besloten worden iets extra’s te geven.

 

Onze kinderopvang biedt een basispakket aan voeding aan. In overleg met de leidinggevende kan er andere voeding aangeschaft worden.
Het basispakket bestaat uit:

 1. Nutrilon, hero
 2. halfvolle melk, yoghurt/vla
 3. limonade, diksap
 4. crackers, soepstengels, rijstwafels, ontbijtkoek
 5. fruit
 6. volkoren brood
 7. hartig beleg (smeerkaas, pindakaas)
 8. zoet beleg (appelstroop)
 9. pap (nutrix groeiontbijt, volkoren, bambix)

 

Het wennen

Voor het kind is het heel belangrijk dat het de pm’ers leert kennen. De stap van thuis naar de kinderopvang is voor zowel de ouders als het kind een belangrijke gebeurtenis.

Op onze kinderopvang komen de kinderen in principe vier dagen wennen. Deze periode van wennen is belangrijk omdat:

 • Het kind vertrouwt raakt met de nieuwe omgeving, de groepsruimte, de medewerkers, de groepsgenootjes, enz.
 • De ouders vertrouwd raken met de nieuwe situatie en een goede verstandhouding met de medewerkers kunnen ontwikkelen
 • De zaken zoals voedingsschema´s, slaapritmen en omgang met het kind, thuis en in het kinderdagverblijf op elkaar afgestemd worden

 

Wenschema:

 • Dag 1 – 10.00u tot 11.30u
  Op deze dag vindt het intake-gesprek met de pedagogisch medewerkers plaats. De ouders vullen een aantal formulieren in. Ook vertellen de pm’ers hoe het er op de groep aan toe gaat. Hierna blijft het kind een uur wennen; de ouders blijven er dan niet bij.
 • Dag 2 – 10.00u tot 12.30u
  Het kindje blijft vandaag langer, namelijk twee uurtjes. De ouders mogen er het eerste kwartier bijblijven.
 • Dag 3 – 10.00u tot 12.30u
  Idem aan dag twee.
 • Dag 4 – 10.00u tot 15.00u
  Dit is in principe de laatste wendag. Vandaag blijft het kindje ook slapen, en moet hij om 15.00u weer worden opgehaald. De ouders blijven er in principe niet bij, het is de bedoeling dat het kind alleen gebracht wordt.

Als het wennen van het kind niet in het gedrang komt kan hier in overleg met de pm’ers en/of leidinggevende van worden afgeweken.

 

Zindelijk worden

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen  tempo. Dit geldt ook voor het zindelijk worden. Een kind wordt zindelijk als het daar zelf aan toe is. Op de Bijtjes wordt een begin gemaakt met het zindelijk worden. De kinderen worden gestimuleerd omdat ze elkaar op het potje of naar de wc zien gaan.

Het zindelijk maken gebeurt met een zachte hand, dwang helpt niet of zelfs averechts. De pm’er is alert op de reactie van het kind en zal regelmatig vragen of het naar de wc moet.
Het weglaten van de luier gebeurt alleen na overleg met de ouders.

 

Trakteren

Een kind krijgt jaarlijks nogal wat traktaties aangeboden; bij verjaardagen of als iemand afscheid neemt. Vanuit onze kinderopvang willen wij dat het klein maar vooral enigszins gezond blijft en daarom zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden. Traktaties die niet in dit beleid passen, worden niet uitgedeeld.
–  Het liefst een leuke, gezonde traktatie met bijv. fruit (heel veel leuke ideeën te

vinden op internet) Een klein cadeautje (boekje, potloodjes, o.i.d.) kan ook leuk zijn!
–  Géén gesuikerd snoepgoed
–  Niet meer dan één traktatie
–  Een traktatie moet veilig zijn en geschikt voor de kinderen van de leeftijd waar het

voor bedoeld is (bijv. geen popcorn of cake voor baby’s)
–  Traktaties altijd in overleg met de pm’ers
–  Het trakteren wordt gedaan op het moment dat kinderen hun tussendoortje

hebben, bijvoorbeeld rond de ochtendpauze of ’s middags, maar het mag ook iets

zijn dat tijdens de lunch gegeten kan worden (pannenkoek, poffertjes etc.)
–  De traktatie vervangt de cracker, soepstengel o.i.d., nooit het fruit. De traktatie kan

ook iets extra’s zijn bij de lunch
–  Het is verplicht een zelfbereide traktatie gekoeld aan te leveren

 

Feest vieren

Op KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer wordt aandacht besteed aan feestdagen zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen. Omdat er op onze kinderopvang verschillende culturen samen komen, willen wij feestdagen die vanuit andere culturen gevierd worden ook aandacht geven, zoals bijv. het Suikerfeest. Daarnaast worden verjaardagen en afscheidsfeesten van kinderen tot een bijzondere gebeurtenis gemaakt.

Wanneer een kind bijna jarig is, wordt er met de ouders overlegd wat de bedoeling is. Ouders zijn niet verplicht om de verjaardag van hun kind op de opvang te vieren. Indien ouders de verjaardag wel willen vieren wordt er gezongen en getrakteerd. Ouders zijn ook niet verplicht om de pm’ers te trakteren.

Omdat het feest vieren vaste programma onderdelen heeft zal het al snel voor ieder kind een vertrouwd gebeuren zijn.

De pm’er van wie het jarige kindje het mentorkindje is, zorgt ervoor dat alle voorbereidingen voor de verjaardag worden getroffen.

Wanneer een kind zijn of haar verjaardag viert op KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer, dient het volgende te gebeuren:

 • Een verjaardagsmuts
 • Aanplakbiljet bij de voordeur
 • Een cadeautje inpakken

Zorg ervoor dat het er leuk, vrolijk en netjes uitziet.

Een verjaardag wordt meestal ‘s middags gevierd, na het slapen rond 15.15u. Het jarige kind krijgt de verjaardagsmuts op en er zullen verschillende verjaardagsliedjes worden gezongen. Van de pm’ers wordt verwacht dat zij enthousiast deelnemen, en dat zij dit met hun volledige aandacht doen. Een verjaardag is voor een kind een spannende en leuke gebeurtenis, dus hier wordt actief op ingespeeld. Na het zingen krijgt de jarige job een cadeautje.

 

Wanneer een kind naar de basisschool gaat zal het afscheid nemen van KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer. Het is een afsluiting van een periode en het begin van een nieuwe periode. Het is aan ons om daar extra aandacht aan te besteden.

Met de ouder(s) wordt overlegt of ze het afscheid willen ‘vieren’ en wanneer.

Wanneer een kind naar de basisschool gaat, wordt het volgende gedaan:

 • plakboek met alle werkjes van het kind
 • aanplakbiljet
 • afscheidscadeautje

Ook wanneer een kind vroegtijdig onze kinderopvang verlaat, wordt  bovenstaand protocol gevolgd.

 

Spenen en knuffels

Een speen of een knuffel kan voor een kind erg belangrijk zijn; een hulpmiddel bij het slapen gaan of troost bij verdriet. Het kind leert bij ons om bij binnenkomst de speen en/of knuffel in het mandje/bakje te leggen tot dat het tijd is om naar bed te gaan. Zo wordt het kind niet belemmerd in zijn spel of taalontwikkeling. Mocht het kind behoefte hebben aan troost bij verdriet dan heeft de pm’er de speen en/of knuffel bij de hand.

 

Slapen

Bij de Zonnetjes hebben de kinderen vooral een eigen ritme wat betreft slapen.

Bij de Bijtjes en de Vlindertjes slapen de kinderen tussen 12.30u en 14.30u.

Bij de Lieveheersbeestjes wordt niet geslapen.

De Zonnetjes en de Bijtjes hebben een eigen slaapkamertje met bedjes, in een slaapzak. Bij de Vlindertjes liggen de kinderen op stretchers, onder een dekentje. Ze krijgen eventueel een speen en/of knuffel mee. Kinderen slapen bij KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer tot zij 3 jaar en 3 maanden zijn; daarna willen wij ze voorbereiden op de basisschool, en dus niet meer laten slapen.

De kindjes van de Zonnetjes en de Bijtjes worden in bed gelegd en elke 10 minuten gaat er iemand bij ze kijken, of als de gelegenheid er is, blijft er iemand bij zitten. Op de Vlindertjes blijft er constant iemand bij de kinderen op de groep. Kinderen die huilen worden uit bed gehaald, of zij worden gerustgesteld in bed, tot ze slapen.

Kinderen onder de 1 jaar mogen niet op de buik in bed worden gelegd. Dit in verband met een vergroot risico op wiegendood. Meer hierover vindt u in ons veiligheids- en gezondheidsbeleid.


Brengen en halen

Bij het op tijd brengen van het kind is er gelegenheid voor de ouders en het kind om te wennen en samen bijvoorbeeld een puzzeltje te maken. Het brengen is een belangrijk punt van de dag. Het kind zal afscheid moeten nemen van de ouders en dit kan voor sommige kinderen heel moeilijk zijn. De pm’er zal het kind overnemen bij het weggaan van de ouders en dan gaan ze eventueel samen zwaaien. De pm’er zal het kind afleiden met spel waardoor het kind het verdriet snel vergeet.

De momenten van brengen en halen geven gelegenheid tot het uitwisselen van globale informatie en vragen aangaande het kind tussen ouders en de pm’er.

Het is van belang de breng- en haaltijden in acht te nemen in verband met het dagritme. In overleg met de pm’ers kan hier een uitzondering op gemaakt worden.

Op de eerste wendag van het kindje zal door de ouders worden aangegeven wie het kindje wel (of eventueel niet) mag ophalen. Als iemand anders dan aangegeven het kindje wilt ophalen, en de pm’rs zijn daar door de ouders niet over geïnformeerd, wordt het kindje NIET mee gegeven.

 

Ziekte van het kind

Een kind dat ziek is hoort in de ogen van KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer thuis te blijven. Een ziek kind heeft behoefte aan rust en zal op de kinderopvang niet de aandacht kunnen krijgen die het op dat moment nodig heeft.

Onder ziek verstaan we onder andere het volgende:

 • koorts (temperatuur van 38C of hoger)
 • besmettelijke kinderziekten zoals mazelen, waterpokken, bof, rode hond, ernstige diarree en dergelijke.

Wij handelen over het algemeen volgens de richtlijnen van het RIVM, maar er wordt vooral gehandeld vanuit de behoeften van het kind.

Mocht het kind op de kinderopvang ziek worden (bijv. 38 graden koorts), dan zullen de ouders hiervan op de hoogte gesteld worden. Wel bekijken wij de situatie per kind. Een kind kan ook zonder koorts niet lekker in zijn vel zitten . Soms laten we het kind nog even een uurtje spelen of slapen, is de koorts daarna gestegen moet het kind toch opgehaald worden.  Onze pm’ers zullen altijd pas na overleg met collega(’s) en/of leidinggevende beslissen om de ouders te bellen. Het kind dient dan z.s.m. opgehaald te worden.

Het is belangrijk dat de pm’ers op de hoogte worden gesteld wanneer een kind in het weekend of de nacht ervoor ziek is geweest, zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

 

Veiligheid en hygiëne

Veiligheid en hygiëne is een zeer belangrijk punt. Ouders moeten hun kinderen met een gerust hart achter kunnen laten bij ons. In ons Veiligheids- en Gezondheidsbeleid staat hier alles over. We zorgen ervoor dat deze altijd actueel is en tussentijds wordt bijgewerkt.

 

Oudercontacten

De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van hun kinderen. Deze zorg wordt gedurende de tijd dat het kind op de kinderopvang is door de pm’ers overgenomen. Het is van belang dat de ouders de gelegenheid krijgt om zijn wensen met betrekking tot de verzorging van het kind over te dragen aan de pm’ers.

De ouders kunnen er verzekerd van zijn dat er zorgvuldig om wordt gegaan met persoonlijke gegevens. Pm’ers zullen voorzichtig omgaan met informatie over kinderen in hun contacten met andere ouders.

KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer organiseert bij voldoende interesse van ouders, minimaal één maal per jaar een ouderavond met verschillende thema’s.

Tevens is er één keer per jaar voor de Zonnetjes een tien-minuten gesprek met de ouders over de ontwikkeling en het gedrag van het kind. Indien gewenst kan dit vaker.
Op de voorschoolgroepen zijn er standaard periodieke oudergesprekken aan de hand van de KIJK! registratie[6].
Zowel ouders als pm’ers kunnen desgewenst behoefte hebben aan een extra gesprek, bijvoorbeeld als er zorgen zijn.

 

Vertrouwenspersoon

Voor KDV & BSO Ons Dorpje is een vertrouwenspersoon aangesteld. Wij bieden hiermee de mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken over zaken waarbij ouders het gevoel heeft niet terecht te kunnen bij de medewerkers, leidinggevende of directie van onze kinderopvang. De vertrouwenspersoon is te alle tijden onafhankelijk.

Naam: Wendy Withuis

E-mail: wendy.withuis@gmail.com

 

Opzeggen

De opzegtermijn  bedraagt één maand. Zowel voor de ouders als voor de directie is de mogelijkheid tot opzegging. Als de opzegging vanuit de directie komt, dient deze dit goed te kunnen onderbouwen aan de ouders.
Opzegging van het contract kan alleen schriftelijk of via de email.

 

Oudercommissie

KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV heeft een oudercommissie (OC)
De oudercommissie is noodzakelijk zodat ouders ook inspraak hebben op de handelswijze van de kinderopvang. De oudercommissie behartigd  de belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk.
Er wordt 2 à 3 keer per jaar vergaderd, meestal samen met de directie, maar ook zelfstandig. Conform de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie adviesrecht gekregen op belangrijke punten zoals bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, voedingsbeleid, openingstijden, en veiligheid en gezondheid.  Daarnaast kunnen er onderwerpen worden aangebracht door de ouders.

 

Intern klachtenreglement

 

Als ouders een klacht hebben gaat de directie van KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met de eventueel betrokken personen besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de pm’er op de groep.
Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de directie.
Leidt dit ook niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een officiële klacht ingediend worden bij de klachtenfunctionaris:
Wendy Withuis: wendy.withuis@gmail.com
De klacht dient digitaal te worden ingediend. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, en de groep plus een omschrijving van de klacht.
Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de Meldcode in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.

De klachtenfunctionaris  draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht. Zij bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouders, legt het voor aan de directie en houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht. Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld. Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.

De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.

De klager ontvangt een gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

 

Extern klachtenreglement

Als de interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, dan hebben ouders de mogelijkheid zich te wenden tot de Geschillencommissie:
www.degeschillencommissie.nl
070 – 310 53 10

Ouders kunnen zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouders redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de directie/houder indient. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie.

In 2023 zijn er geen klachten ingediend.

[1] Omwille van de leesbaarheid is gekozen voor ‘ouders’, waar wij zowel de individuele ouder als ook de (vaste) verzorgers mee bedoelen.

 

[2] Pm’er = pedagogisch medewerker: de (vaste) medewerkers van de kinderopvang, ook wel ‘leidster’ genoemd.

[3] Omwille van de leesbaarheid is gekozen voor ‘hij’ en ‘zijn’, waar wij het individuele kind (jongen of meisje) bedoelen.

 

[4] Hiermee wordt bedoeld ‘Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling’. Een verplicht protocol voor professionals die werken in o.a. onderwijs en kinderopvang.

[5] Verklaring Omtrent Gedrag

[6] KIJK! is een observatie

-registratie instrument waarmee de totale ontwikkeling (o.a. taal-spraakontwikkeling, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling) van de kinderen op de voorschoolgroepen systematisch in beeld wordt gebracht.