Privacy reglement:

KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV houdt zich in alle gevallen aan de relevante wet- en regelgeving.

 

De Privacy informatie voor ouders vind je hier. In dit document lees je onder meer welke gegevens wij van ouders en kinderen verwerken.

 

Uitgangspunten voor bescherming van privacy:

 • Veilig, respectvol en vertrouwelijk omgaan met informatie in het dagelijkse werk is ieders professionele verantwoordelijkheid. Daarom is privacy een verantwoordelijkheid van alle medewerkers van KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV.
 • Het informatiebeveiligingsbeleid en het privacybeleid voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.
 • Verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot het uitvoeren van specifieke en overeengekomen doelen en worden alleen gedeeld als dat noodzakelijk is of op basis van een wettelijke plicht.
 • Persoonsgegevens van kinderen, ouders en medewerkers worden niet voor commerciële doeleinden doorgegeven aan derden.

 

Privacy vuistregels voor verwerking:

Voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen en hun ouders, onze medewerkers en leveranciers hanteert KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV 5 vuistregels:

 • Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Doelen zijn concreet, duidelijk en worden van te voren vastgesteld.
 • Verwerking van Persoonsgegevens gebeurt alleen op een wettelijke grondslag:

◦a) Uitvoering van een overeenkomst met ouders, medewerkers of leveranciers;

◦b) Gerechtvaardigd belang van KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV;

◦c) Wettelijke verplichting van KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV;

◦d) Vitaal belang van kinderen en hun ouders, medewerkers en leveranciers;

◦e) Of ondubbelzinnige toestemming van een ouder of andere betrokkene(n).

 • KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV verwerkt en bewaart alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn gevraagd. Gegevensverzameling staat in verhouding tot het doel.
 • KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV legt aan betrokkenen (kinderen en hun ouders, medewerkers en leveranciers) op transparante wijze verantwoording af over het gebruik van persoonsgegevens. Deze informatievoorziening vindt ongevraagd plaats.
 • Betrokkenen hebben recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van hun Persoonsgegevens als zij hierom vragen. Ook kunnen betrokkenen zich verzetten tegen het gebruik van hun gegevens.

 

Rechten ten aanzien van je gegevens:

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV van je heeft verwerkt. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

 

KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV kan je vragen je te legitimeren alvorens gehoor te kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Verstrekking aan derden:

 • De gegevens die je aan KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van een van tevoren kenbaar gemaakt doel.
 • KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV geeft nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Verder deelt KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV de door jou verstrekte gegevens niet met andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld als de GGD (toezichthouder) vraagt om (persoons)gegevens in het kader van een inspectiebezoek. In een dergelijk geval moeten wij medewerking verlenen en zijn wij verplicht gegevens te delen.
 • Als jij schriftelijk toestemming geeft, kan KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV persoonsgegevens delen met derden.
 • KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn:

KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. In ons privacyreglement staan de bewaartermijnen.

 

Beveiliging:

KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Dit doen wij bijvoorbeeld door het versleutelen van gegevens of het gebruik van een wachtwoord. Ook hebben alleen bevoegde gebruikers van KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV toegang tot jouw gegevens.

 

Indienen van verzoek:

Om gebruik te maken van je rechten, kan je een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als per e-mail ingediend worden. KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV heeft vier weken de tijd, vanaf ontvangst van het verzoek, te beoordelen of het verzoek is gerechtvaardigd. Binnen vier weken zal KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV laten weten wat er met het verzoek gebeurt. Als het verzoek niet wordt opgevolgd, bestaat de mogelijkheid bezwaar te maken bij de directive van KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene(n).

 

Klachten:

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, word je verzocht hierover contact op te nemen. Dat kan telefonisch via 020-6671313 via e-mail onsdorpje@gmail.com.

 

Kom je hier niet uit dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder voor de verwerking van persoonsgegevens.